Thoughts | 15 Sep 2011

Có Bác high-tech nào biết chuyển dữ liệu giữa 2 iPad trực tiếp ntn ko nhỉ, tư vấn em cái? Trần Trọng Thành, Binh Phan, Son Tan Le, Phan Thái Trung, Hà Phúc Hoàn, Phạm Đức Huy pls help!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s